NEVCO HOLDİNG KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Yer almakta olduğumuz gıda ve restoran hizmetleri sektöründe “Nevco Holding” olarak siz değerli müşterilerimize hizmetimizi en iyi şekilde sunabilmek ve bu hizmeti sunarken kişisel güvenliğinizi ve kişilik haklarınızın korunmasını en üst seviyede sağlayabilmek için kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede hassasiyeti göstermekte, güvenlik önlemlerini almakta ve tüm çalışmalarında müşteri memnuniyetini ve güvenliğini en üst düzeyde tutmaktadır. İşlenmekte olan kişisel verileriniz, markanın lisans ve işletme hakkı sahibi Nevco Holding A.Ş. bünyesinde toplanmakta, işlenmekte ve verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek, müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda şirketimize güvenmesini ve müşterilerimize sağlamakta olduğumuz hizmeti en iyi şekilde sağlamak, bunun yanı sıra müşterilerimizin güven duygusu içerisinde hizmet almalarını temin etmektir. Bu doğrultuda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Nevco Holding ve Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Nevada Coffee, Misscrispy Chicken, Makarnaval isim hakkı sahibi olan Nevco Holding A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Hangi Kişisel Verileriniz Toplanmakta ve İşlenmektedir? Kimlik Verileri : Ad, Soyad, Doğum tarihi İletişim Verisi : E-posta adresi, Telefon numarası, Adres bilgisi İşlem Güvenliği Verisi : İnternet sitesi giriş-çıkış saatleri, IP adresi bilgisi Diğer Veriler : Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler, Tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş, mesaj ve talepler, Ödeme verileri Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanmakta ve İşlenmektedir? ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi ziyaretçileri, restoran ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanmakta ve işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, restoranlarımız, şubelerimiz, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Nevco Holding. A.Ş., İkitelli Org. San. Bölg. Atatürk Bulvarı No:112 Kat: 2 Başakşehir/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.